ตารางคอร์สอบรม ออนไลน์

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

1.ผู้เข้าอบรมต้องลงทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประชาชน ด้วยตนเอง ห้ามบุคคลอื่นลงทะเบียนแทนเด็ดขาด

2.การลงทะเบียนผู้เข้าอบรมต้องลงให้ครบ 3ครั้ง ทั้ง 2 วันอบรมดังนี้

- ลงทะเบียนช่วงเช้า ตั้งแต่ 8.30-9.00น. โดยสายได้ไม่เกิน 30นาที เมื่อถึงเวลา 9.30น. เจ้าหน้าที่คุมอบรม จะส่งรายชื่อ ลงทะเบียนรอบเช้าเข้าที่ สถาบันประกันภัยไทย หากมีผู้เข้าอบรมมาสายเกินกำหนดสามารถให้เข้าอบรมได้แต่จะไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการส่งรายชื่อแล้ว

- ลงทะเบียนช่วงบ่าย ตั้งแต่ 12.30-13.00น. โดยสายได้ไม่เกิน 15นาที เมื่อถึงเวลา 13.15น. เจ้าหน้าที่คุมอบรม จะส่งรายชื่อ ลงทะเบียนรอบบ่ายเข้าที่ สถาบันประกันภัยไทย หากมีผู้เข้าอบรมมาสายเกินกำหนดสามารถให้เข้าอบรมได้แต่จะไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการส่งรายชื่อแล้ว

- ลงทะเบียนช่วงเย็นหลังจบการอบรมวันแรกและสำหรับวันที่สองเพื่อรับหนังสือรับรองผ่านการอบรม

3.ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมให้ครบตามชั่วโมง ที่ คปภ. กำหนด

- หลักสูตรขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย วันแรก เวลา 09.00 – 16.00น. (6ชั่วโมง)

- หลักสูตรขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย วันที่สอง เวลา 09.00 – 16.00น. (6ชั่วโมง)

4.เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ คปภ. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรม สายเกิน 30นาที ผู้เข้าอบรมยังคงมีสิทธิ์เข้าฟังการอบรม แต่จะไม่ได้รับใบประกาศผ่านการอบรม

5.มารยาทในการเข้าอบรม กรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ทุกชนิด และขอความร่วมมือมิให้ใช้โทรศัพท์ในห้องอบรม หากมีความจำเป็นให้ใช้โทรศัพท์ภายนอกห้องอบรมเท่านั้น

6.ในระหว่างการอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องอยู่ภายในห้องอบรมและห้ามมิให้ออกไปข้างนอกเพื่อไปติดต่อธุระหรือทำภาระกิจอื่นๆ รวมถึงห้ามมิให้ผู้เข้ารับการอบรมกลับก่อนเวลา หากพบว่าผู้เข้าอบรมมิได้ปฏิบัติตาม หรือเข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด ผู้เข้าอบรมจะไม่มีสิทธิ์ได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรม

7.ระเบียบปฏิบัติในการอบรมให้มีผลบังคับ ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

8.โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าอบรมของท่าน ก่อนทำการจองอบรมหากมีการจองอบรมเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รอบอบรมที่ท่านจองหรือขอเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ


เงื่อนไขและระเบียบปฏิบัติในการสมัครสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

1. ผู้สมัครสอบต้องผ่านการติวสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยหรือลงอบรมขอรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย กับทางบริษัท ดวงเจริญ อินเตอร์ โบรกเกอร์ จำกัด มาแล้วเท่านั้น

2. ผู้ที่สามารถสมัครสอบรอบพิเศษได้ ต้องเป็นสมาชิกกับบริษัท ดวงเจริญ อินเตอร์ โบรกเกอร์ จำกัด เท่านั้น

3. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน ในชุดสมัครติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูปพร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน 1 ชุด

4. เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ คปภ. ในกรณีที่ผู้เข้าสอบ มาสายเกิน 15นาที จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบทันที

5. กรุณานำหลักฐาน บัตรประชาชนมาแสดงเพื่อใช้ลงทะเบียนในวันเข้าสอบด้วย

6. มารยาทในการเข้าสอบ การแต่งกายขอให้เป็นชุดที่สุภาพเรียบร้อย (ห้ามใส่กางเกงยีนส์และรองเท้าแตะโดยเด็ดขาด)และกรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ทุกชนิดก่อนการเข้าสอบ

หมายเหตุ

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับสมัครสอบกรณีเป็นเจ้าหน้าที่จากทางสถาบันการเงินและเจ้าหน้าที่บริษัทประกัน

- หากตรวจพบว่าสมาชิก ไม่ผ่านการติวสอบฯหรือขอรับบัตรนายหน้าฯ กับทาง บริษัท ดวงเจริญ อินเตอร์ โบรกเกอร์ จำกัด ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบรอบพิเศษกับทางบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 6เดือน และไม่สามารถขอรับเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ

- หากสมาชิกจองสอบแล้วไม่มาสอบตามรอบที่สมัครจะไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือขอย้ายรอบสอบได้และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบเป็นระยะเวลา6เดือน

- กรณีที่เอกสารการสมัครสอบยังไม่ครบและบริษัทยังไม่ได้รับเอกสารตัวจริง ถือว่าการสมัครสอบยังไม่สมบูรณ์ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบทันทีหากถึงกำหนดส่งรายชื่อเข้า คปภ. และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือขอย้ายรอบการสอบได้ทุกกรณี

- เอกสารการสมัครสอบทางบริษัทจะต้องได้รับตัวจริงก่อนถึงวันสอบ 20 วันทำการ

- กำหนดการสอบดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

ยอมรับเงื่อนไขและจองที่นั่งออนไลน์
สอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย
คอร์สอบรมสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย สถานที่อบรม ตามรายละเอียดคอร์สอบรม
# วันที่อบรม ราคาที่นั่ง /ตัวแทน ที่นั่ง/เหลือ ชั่วโมงอมรบ จองออนไลน์
อบรมเพื่อขอรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย
คอร์สอบรมเพื่อขอรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย สถานที่อบรม สนญ. ดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์
# วันที่อบรม อบรมโดย ราคาที่นั่ง /ตัวแทน ที่นั่ง/เหลือ ชั่วโมงอมรบ จองออนไลน์
อบรมเพื่อต่อบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยต่อที่ 1
คอร์สอบรมเพื่อต่อบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย สถานที่อบรม สนญ. ดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์
# วันที่อบรม อบรมโดย ราคาที่นั่ง /ตัวแทน ที่นั่ง/เหลือ ชั่วโมงอมรบ จองออนไลน์
อบรมเพื่อต่อบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยต่อที่ ต่อที่ 2
คอร์สอบรมเพื่อต่อบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย สถานที่อบรม สนญ. ดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์
# วันที่อบรม อบรมโดย ราคาที่นั่ง /ตัวแทน ที่นั่ง/เหลือ ชั่วโมงอมรบ จองออนไลน์
อบรมเพื่อต่อบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยต่อที่ ต่อที่ 3
คอร์สอบรมเพื่อต่อบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย สถานที่อบรม สนญ. ดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์
# วันที่อบรม อบรมโดย ราคาที่นั่ง /ตัวแทน ที่นั่ง/เหลือ ชั่วโมงอมรบ จองออนไลน์
อบรมเพื่อต่อบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยต่อที่ ต่อที่ 4
คอร์สอบรมเพื่อต่อบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย สถานที่อบรม สนญ. ดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์
# วันที่อบรม อบรมโดย ราคาที่นั่ง /ตัวแทน ที่นั่ง/เหลือ ชั่วโมงอมรบ จองออนไลน์

© บริษัท ดวงเจริญอินเตอร์ โบรกเกอร์ จำกัด - All Rights Reserved.