ตารางคอร์สอบรม ออนไลน์

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

1.ผู้เข้าอบรมต้องลงทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประชาชน ด้วยตนเอง ห้ามบุคคลอื่นลงทะเบียนแทนเด็ดขาด

2.การลงทะเบียนผู้เข้าอบรมต้องลงให้ครบ 3ครั้ง ทั้ง 2 วันอบรมดังนี้

- ลงทะเบียนช่วงเช้า ตั้งแต่ 8.30-9.00น. โดยสายได้ไม่เกิน 30นาที เมื่อถึงเวลา 9.30น. เจ้าหน้าที่คุมอบรม จะส่งรายชื่อ ลงทะเบียนรอบเช้าเข้าที่ สถาบันประกันภัยไทย หากมีผู้เข้าอบรมมาสายเกินกำหนดสามารถให้เข้าอบรมได้แต่จะไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการส่งรายชื่อแล้ว

- ลงทะเบียนช่วงบ่าย ตั้งแต่ 12.30-13.00น. โดยสายได้ไม่เกิน 15นาที เมื่อถึงเวลา 13.15น. เจ้าหน้าที่คุมอบรม จะส่งรายชื่อ ลงทะเบียนรอบบ่ายเข้าที่ สถาบันประกันภัยไทย หากมีผู้เข้าอบรมมาสายเกินกำหนดสามารถให้เข้าอบรมได้แต่จะไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการส่งรายชื่อแล้ว

- ลงทะเบียนช่วงเย็นหลังจบการอบรมวันแรกและสำหรับวันที่สองเพื่อรับหนังสือรับรองผ่านการอบรม

3.ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมให้ครบตามชั่วโมง ที่ คปภ. กำหนด

- หลักสูตรขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย วันแรก เวลา 09.00 – 16.00น. (6ชั่วโมง)

- หลักสูตรขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย วันที่สอง เวลา 09.00 – 16.00น. (6ชั่วโมง)

4.เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ คปภ. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรม สายเกิน 30นาที ผู้เข้าอบรมยังคงมีสิทธิ์เข้าฟังการอบรม แต่จะไม่ได้รับใบประกาศผ่านการอบรม

5.มารยาทในการเข้าอบรม กรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ทุกชนิด และขอความร่วมมือมิให้ใช้โทรศัพท์ในห้องอบรม หากมีความจำเป็นให้ใช้โทรศัพท์ภายนอกห้องอบรมเท่านั้น

6.ในระหว่างการอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องอยู่ภายในห้องอบรมและห้ามมิให้ออกไปข้างนอกเพื่อไปติดต่อธุระหรือทำภาระกิจอื่นๆ รวมถึงห้ามมิให้ผู้เข้ารับการอบรมกลับก่อนเวลา หากพบว่าผู้เข้าอบรมมิได้ปฏิบัติตาม หรือเข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด ผู้เข้าอบรมจะไม่มีสิทธิ์ได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรม

7.ระเบียบปฏิบัติในการอบรมให้มีผลบังคับ ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

8.โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าอบรมของท่าน ก่อนทำการจองอบรมหากมีการจองอบรมเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รอบอบรมที่ท่านจองหรือขอเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ


เงื่อนไขและระเบียบปฏิบัติในการสมัครสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

1. ผู้สมัครสอบต้องผ่านการติวสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยหรือลงอบรมขอรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย กับทางบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด มาแล้วเท่านั้น

2. ผู้ที่สามารถสมัครสอบรอบพิเศษได้ ต้องเป็นสมาชิกกับบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด เท่านั้น

3. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน ในชุดสมัครติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูปพร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน 1 ชุด

4. เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ คปภ. ในกรณีที่ผู้เข้าสอบ มาสายเกิน 15นาที จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบทันที

5. กรุณานำหลักฐาน บัตรประชาชนมาแสดงเพื่อใช้ลงทะเบียนในวันเข้าสอบด้วย

6. มารยาทในการเข้าสอบ การแต่งกายขอให้เป็นชุดที่สุภาพเรียบร้อย (ห้ามใส่กางเกงยีนส์และรองเท้าแตะโดยเด็ดขาด)และกรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ทุกชนิดก่อนการเข้าสอบ

หมายเหตุ

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับสมัครสอบกรณีเป็นเจ้าหน้าที่จากทางสถาบันการเงินและเจ้าหน้าที่บริษัทประกัน

- หากตรวจพบว่าสมาชิก ไม่ผ่านการติวสอบฯหรือขอรับบัตรนายหน้าฯ กับทาง บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบรอบพิเศษกับทางบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 6เดือน และไม่สามารถขอรับเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ

- หากสมาชิกจองสอบแล้วไม่มาสอบตามรอบที่สมัครจะไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือขอย้ายรอบสอบได้และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบเป็นระยะเวลา6เดือน

- กรณีที่เอกสารการสมัครสอบยังไม่ครบและบริษัทยังไม่ได้รับเอกสารตัวจริง ถือว่าการสมัครสอบยังไม่สมบูรณ์ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบทันทีหากถึงกำหนดส่งรายชื่อเข้า คปภ. และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือขอย้ายรอบการสอบได้ทุกกรณี

- เอกสารการสมัครสอบทางบริษัทจะต้องได้รับตัวจริงก่อนถึงวันสอบ 20 วันทำการ

- กำหนดการสอบดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

ยอมรับเงื่อนไขและจองที่นั่งออนไลน์
สอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย
คอร์สอบรมสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย สถานที่อบรม สนญ. ดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์
# วันที่อบรม ราคาที่นั่ง /ตัวแทน ที่นั่ง/เหลือ ชั่วโมงอมรบ จองออนไลน์
1 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มกราคม 2564 2,400 / 2,200 60/60 6 ชั่วโมง/ วัน ระงับชั่วคราว
2 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2564 2,400 / 2,200 60/60 6 ชั่วโมง/ วัน ระงับชั่วคราว
3 ครั้งที่ 3 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 2,400 / 2,200 30/16 10 ชั่วโมง/ วัน จองอบรม
อบรมเพื่อขอรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย
คอร์สอบรมเพื่อขอรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย สถานที่อบรม สนญ. ดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์
# วันที่อบรม ราคาที่นั่ง /ตัวแทน ที่นั่ง/เหลือ ชั่วโมงอมรบ จองออนไลน์
1 รอบที่ 1 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2564 1,605 / 1,605 40/15 6 ชั่วโมง/ วัน จองอบรม
2 รอบที่ 2 วันที่ 11-12 กันยายน 2564 1,605 / 1,605 60/60 6 ชั่วโมง/ วัน ระงับชั่วคราว
อบรมเพื่อต่อบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยต่อที่ 1
คอร์สอบรมเพื่อต่อบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย สถานที่อบรม สนญ. ดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์
# วันที่อบรม ราคาที่นั่ง /ตัวแทน ที่นั่ง/เหลือ ชั่วโมงอมรบ จองออนไลน์
1 ต่อที่ 1 วันที่ 5 มีนาคม 2564 1,000 / 800 20/0 10 ชั่วโมง/วัน ที่นั่งเต็ม
2 ต่อที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 1,000 / 800 50/50 10 ชั่วโมง/วัน ระงับชั่วคราว
3 ต่อที่ 1 วันที่ 3 กันยายน 2564 1,000 / 800 50/50 10 ชั่วโมง/วัน ระงับชั่วคราว
4 ต่อที่ 1 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 1,000 / 800 50/50 10 ชั่วโมง/วัน ระงับชั่วคราว
อบรมเพื่อต่อบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยต่อที่ ต่อที่ 2
คอร์สอบรมเพื่อต่อบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย สถานที่อบรม สนญ. ดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์
# วันที่อบรม ราคาที่นั่ง /ตัวแทน ที่นั่ง/เหลือ ชั่วโมงอมรบ จองออนไลน์
5 ต่อที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม 2564 1,000 / 800 20/0 10 ชั่วโมง/วัน ที่นั่งเต็ม
6 ต่อที่ 2 วันที่ 2 เมษายน 2564 1,000 / 800 20/-2 10 ชั่วโมง/วัน ระงับชั่วคราว
7 ต่อที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 1,000 / 800 50/50 10 ชั่วโมง/วัน ระงับชั่วคราว
8 ต่อที่ 2 วันที่ 10 กันยายน 2564 1,000 / 800 50/50 10 ชั่วโมง/วัน ระงับชั่วคราว
9 ต่อที่ 2 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 1,000 / 800 50/50 10 ชั่วโมง/วัน ระงับชั่วคราว
อบรมเพื่อต่อบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยต่อที่ ต่อที่ 3
คอร์สอบรมเพื่อต่อบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย สถานที่อบรม สนญ. ดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์
# วันที่อบรม ราคาที่นั่ง /ตัวแทน ที่นั่ง/เหลือ ชั่วโมงอมรบ จองออนไลน์
1 ต่อที่ 3 (ห้อง1) วันที่ 19 มีนาคม 2564 1,000 / 800 20/18 10 ชั่วโมง/วัน ระงับชั่วคราว
2 ต่อที่ 3 (ห้อง2) วันที่ 20 มีนาคม 2564 1,000 / 800 20/4 10 ชั่วโมง/วัน ระงับชั่วคราว
3 ต่อที่ 3 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 1,000 / 800 50/50 10 ชั่วโมง/วัน ระงับชั่วคราว
4 ต่อที่ 3 วันที่ 17 กันยายน 2564 1,000 / 800 50/50 10 ชั่วโมง/วัน ระงับชั่วคราว
5 ต่อที่ 3 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 1,000 / 800 50/50 10 ชั่วโมง/วัน ระงับชั่วคราว
อบรมเพื่อต่อบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยต่อที่ ต่อที่ 4
คอร์สอบรมเพื่อต่อบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย สถานที่อบรม สนญ. ดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์
# วันที่อบรม ราคาที่นั่ง /ตัวแทน ที่นั่ง/เหลือ ชั่วโมงอมรบ จองออนไลน์
1 ต่อที่ 4 วันที่ 22 มกราคม 2564 1,500 / 1,000 50/50 9 ชั่วโมง/วัน ระงับชั่วคราว
2 ต่อที่ 4 วันที่ 26 มีนาคม 2564 1,500 / 1,000 20/0 9 ชั่วโมง/วัน ที่นั่งเต็ม
3 ต่อที่ 4 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 1,500 / 1,000 50/50 9 ชั่วโมง/วัน ระงับชั่วคราว
4 ต่อที่ 4 วันที่ 4-5 มิถุนายน 2564 1,500 / 1,000 50/50 6 ชั่วโมง/วัน ระงับชั่วคราว
5 ต่อที่ 4 วันที่ 24-25 กันยายน 2564 1,500 / 1,000 50/50 6 ชั่วโมง/วัน ระงับชั่วคราว
6 ต่อที่ 4 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 1,500 / 1,000 50/50 9 ชั่วโมง/วัน ระงับชั่วคราว
7 ต่อที่ 4 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2564 1,500 / 1,000 50/50 6 ชั่วโมง/วัน ระงับชั่วคราวยอมรับเงื่อนไขและจองที่นั่งออนไลน์

© บริษัท ดวงเจริญอินเตอร์ โบรกเกอร์ จำกัด - All Rights Reserved.